Обратно в ГЛЕДИЩА Гледища

Преди публикувани гледища

Из Националния семинар на тема «Информационното общество и религията»

На проведения на 10 април 2007г. Национален семинар на Асоциацията от участниците бяха изказани редица мнения, сред които:
 • Бог може да се разглежда като информационен модел.
 • В информационното общество мнозинството хора ще приема повечето сведения на доверие, без да ги проверява.
 • Има съществена разлика между вяра и църква.
 • Буда казва, че всичко трябва да се проверява, но основно за бузизма е прераждането, което не може да се провери.
 • Религията не е проект, а практика.
 • Вяра има и в науката, а не само в религията.
 • Необходимо е да има научни изследвания във връзка с религията.
 • Вярата е много нужна на хората. Трябва да се върне вярата в хората, да има страх Божий.
 • Мюсюлманите мислят, че ценната информация е изцяло в Корана.
 • Информационното общество е общество на духа и в него религията има основно значение.
 • В информационното общество хората ще могат да отделят повече време за проникване в същността на религията.
 • Докато преди търещите Бога са се уединявали или са били главно отшелници, в информационното общество вероятно ще преобладава общуването с други, сродни по дух хора. Това ще разшири броя на вярващите, но има опасност от развитие на разнообразни секти.
 • Обществата се менят. Вярата е постоянна – тя е във всички общества.
 • Мнозина, особено заемащите високи постове в църковната йерархия, се стремят да реализират кариеристични цели чрез вярата.
 • Религията се основава на вярата, а не на логиката.
 • Неуместно е да се търси обяснение на религията с науката, нито да се противопоставят религия и наука.
 • Християнството е основната религия в Европа и изобщо в развития свят.
 • Хората се обръщат към религията поради страх от смъртта и когато имат сериозни проблеми.
 • Вярата не трябва да се смесва с убежденията.
Обратно в ГЛЕДИЩА Гледища

Неправителствените организации и информационното общество

Ролята на неправителствените организации в информационното общество е решаваща. Тук представяме някои съображения, споделени отдавна в Асоциация “РИО”. Към тази тема ще се върнем и по-късно.
 • Държавата в миналото е била създадена за да помага на личностите, но след това се превръща в инструмент за управление на личностите от определена върхушка. В информационното общество държавата се връща към началното си предназначение, като отново основни стават личностите, но обединени в граждански организации.
 • В информационното общество материализмът, вещоманията вече не са определящи, но поради инертността в преходния период все още се споделят от повече от хората. Стремежът на модерните хора е към духовни ценности.
 • Индустриалното общество, за да произвежда, трябва да продава. Високата производителност отдавна е надхвърлила възможностите на реал-ния пазар (пазарът на потребностите). За да може да се разширява производството се разви рекламата, внушението да се изоставят старите (макар и годни) вещи и да се купуват нови и нови. Развитието на мощните средства за масово осведомяване създаде много благоприятни възмож-ности за масово въздействие върху купувачите.
 • В преходния период от индустриално към информационно общество натискът върху потребителите да купуват се засилва. Наред с другите стоки се развива силно продажбата (и подканите за подмяна) на електронни и информационни продукти: компютри, периферия, софтуер, мобилни телефони и т. н.
 • Желанието за изява в индивидите е напълно естествено, но трябва да се избягва то да се използва от други. Изходът е изявата чрез дейности в гражданските организации и самоизявата (вътрешна задоволеност от пътешествия, спорт, интелектуални дейности).
Обратно в ГЛЕДИЩА Гледища

Изчерпана ли е демокрацията като форма на управление?

Такова мнение основателно изказа участник в семинара на тема «Българите в информационното общество». Има ли място демокрацията в изграждащото се информационно общество?
Демокрацията e основна форма на управление в развитото индустриално общество. Сред основните причини за стремеж към демокрация са: разделянето на властите за да се избегне злоупотреба с властта и за да се осигури по-висока компетентност на управляващите лица. Друга важна причина е желанието за равнопоставеност на хората.
Има ли място демокрацията в изграждащото се информационно общество? Да, но не в съвременната форма, а при широко участие на всички в сферата на компететността им чрез гражданските организации. Тези организации ще определят правилата в съответната област (независимо дали е производство на информационни продукти или игра на белот) и ще следят за спазването им. Подобен модел и сега има при спортовете.
Обратно в ГЛЕДИЩА Гледища

За Асоциацията
Основни дейности
Членове
Експертни групи
Семинар
Конференции
Издания
Проекти
Мнения и въпроси
Контакт

1113 София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл:8 | Асоциация "Развитие на информационното общество" | e-mail: ario@math.bas.bg
Копирането и разпространението на материали от страницата може да става само с разрешението на Асоциацията
Страницата се поддържа от УС на Асоциация "РИО"