English

Изисквания за докладите

Приемат се доклади на български и английски език с обем до 10 страници А5, форматирани според изискванията, посочени в шаблона template2018_bg.doc.
Submission page: https://easychair.org/conferences/?conf=eris2018
Всички доклади ще бъдат рецензирани поне от двама члена на Програмния комитет, като приетите ще се публикуват в сборника на конференцията.

Работни езици: български и английски.