English

Единадесета конференция с международно участие
„Образованието и изследванията в информационното общество”
Пловдив, 1-2 юни 2018 г.

Асоциация „Развитие на информационното общество”, Институтът по математика и информатика при БАН и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” ви канят да участвате с доклади, съдържащи оригинални разработки в областта на образованието и изследванията за развитие на информационното общество.

В програмата е включена тематична сесия „Педагогически и технологични аспекти на образователни компютърни игри”, подкрепена от проект ДН-05/10 – 2016 на Фонд „Научни изследвания”.

Изисквания за докладите

Авторите трябва да се регистрират в системата за научни конференции - http://easychair.org и да качат доклада си в нея.

Submission page: https://easychair.org/conferences/?conf=eris2018

Приемат се доклади с обем до 10 страници А5, форматирани според изискванията, посочени в шаблона template2018_bg.doc. Всички доклади ще бъдат рецензирани поне от двама члена на Програмния комитет, като приетите ще се публикуват в сборника на конференцията.