Издания на Асоциацията

Асоциацията издава бюлетин (предназначен за членовете), сборници на проведените конференции, поредица книги и брошури „Информатика и информационно общество”.

Сборници на конференции:

  • Образованието в информационното общество. Сборник доклади на Национална конференция, 26-27 май 2011, Пловдив. Асоциация „Развитие на информационното общество”, ИМИ при БАН, ПУ "Паисий Хилендарски", Сoфия, ISSN 1314-0752.
  • Образованието в информационното общество. Сборник доклади на Национална конференция, 27-28 май 2010, Пловдив. Асоциация „Развитие на информационното общество”, ИМИ при БАН, ПУ "Паисий Хилендарски", Сoфия, ISSN 1314-0752.
  • Образованието в информационното общество. Сборник доклади на Национална конференция, 12-13 май 2009, Пловдив. Асоциация „Развитие на информационното общество”, ИМИ при БАН, Сoфия, ISBN 978-954-8986-30-4.
  • Образованието в информационното общество. Сборник доклади на Национална конференция, 13-14 октомври 2006, Пловдив. Асоциация „Развитие на информационното общество”, ИМИ при БАН, Сoфия, ISBN 10:954-8986-22-1.


От поредицата досега са издадени:

  • Информационното общество и прехода към него. София 2008, ISBN 978-954-8986-29-8.

Разглеждат се особеностите на информационното общество, и въпросите за управлението, науката и образованието, измамите и престъпността и някои други въпроси, свързани с информационното общество..

  • Информационното общество и Асоциация „Развитие на информационното общество”. София, 2007, ISBN 978-954-8986-25-0.

Представят се особеностите на информационното общество и на предходния период към него, разглежда се ролята на гражданските организации в информационното общество и се дават сведения за Асоциация «Развитие на информационното общество».

  • Средното образование в информационното общество. София, 2006, ISBN - 10:954-8986-20-5

Сборник от доклади и други материали по проблемите на средното образование, изнесени на семинари, организирани от АРИО и публикувани в нейни издания. Разгледани са теми, свързани с масовото образование в принципно различните условия на информационното общество. Поставени са акценти на проблемите - какво трябва да се учи, формирането на добра ценностна система, диференциация в образователния процес, подготовката и мотивацията на учителите, качества на завърщилите средно образование.

  • Делото и приносът на български учени - информатици: Александър К. Людсканов, Димитър М. Добрев, Валентин Т. Томов, Петър М. Тодоров, Димитър П. Шишков. София, 2005, ISBN 954-8986-16-7

Дават се сведения за делото и приноса на вече покойни български информатици за началното развитие на информатиката в нашата страна. Особено внимание е обърнато на видните български информатици, Димитър М. Добрев, Валентин Т. Томов и Димитър П. Шишков, завършили Факултета по математика на Софийския университет и работили в Математическия институт, както и на колегите Александър Людсканов (специалист по лингвистика) и Петър Тодоров (специалист по телекомуникации), които с работата си в института допринесоха като специалисти много за развитието на информатиката.

  • Проф. Иван Недялков, първият български учен използвал и подбуждал използването на изчислителни устройства, пионер на развитието на информатиката в България. София, 2004.

Дават се някои сведения за големия български учен - Иван Недялков, който пръв в България постави основата на ползването на изчислителни устройства за научни цели. Проф. Иван Недялков e крупен български учен с разностранни интереси и големи постижения в геофизиката, ядрената физика, космологията, леенето на метали, дълговълновата томография, топлопроводимостта, хидродинамиката. Той е публикувал около 200 научни труда и работите му са известни сред специалистите в редица страни. Постиженията на Иван Недялков в изброените области са известни на специалистите по света. За съжаление слабо известна е пионерската му роля за навлизането и развитието на информатиката (и изчислителните физика и геофизика) в България - заслуга, която по редица причини остана в сянка. Тази заслуга е безспорна и с изключителна ценност. Тя не може да бъде засенчена нито от заслугите на други български деятели в областта на информатиката, нито от големите научни постижения на Иван Недялков. Българите, и особено българските информатици, можем да се гордеем с него.

  • Младите изследователи в условията на информационното общество, София, юни, 1998.


Желаещите да представят материали, които да бъдат включени в издаваните от Асоциацията брошури, молим да се свържат с нас.

 

За Асоциацията
Основни дейности
Членове
Експертни групи
Гледища
Семинар
Конференции
Проекти
Мнения и въпроси
Контакт

1113 София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл:8 | Асоциация "Развитие на информационното общество" | e-mail: ario@math.bas.bg
Копирането и разпространението на материали от страницата може да става само с разрешението на Асоциацията
Страницата се поддържа от УС на Асоциация "РИО"