ПРОГРАМА

на

Национална конференция

 

ОБРАЗОВАНИЕТО В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

 

27-28 май 2010

Пловдив, Дом на науката и техниката, зала 6

27 май 2010 г., четвъртък

(ден, посветен на висшето образование)

11:00    Откриване на конференцията

11:10 - 12:25 (председател: Пламен Ангелов)

11:10     Кристина Върбанова-Денчева

Дистанционното обучение - мост между образователните модели на индустриалната и информационната епоха

11:25     Георги Тотков, Росица Донева, Лилия Бесалева, Илияна Чакърова

Инварианти в обучението по информационни технологии

11:40     Вихър Кискинов

Информационни технологии в юридическото образование

11:55     Юлиана Пенева, Станислав Иванов

Развитието на една технологично ориентирана магистърска програма по информатика

12:10   Павел Бойчев

Наука и Изкуство

12:25 - 13:30      Обедна почивка

13:30 - 15:05 (председател: Георги Тотков)

13:30     Никола Вълчанов, Антон Илиев

Общ подход при разработка на уеб базирани системи за управление на анкети

13:45     Емил Хаджиколев, Станка Хаджиколева, Росица Донева

WEB-базирана система за моделиране и управление на процедури за оценяване на качеството на обучението

14:00     Нели Манева

Човешкият фактор в софтуерното производство: спасение или бедствие

14:15     Христо Крушков, Маргарита Крушкова, Диляна Крушкова

Как да подобрим обучението по програмиране

14:25     Марияна Соколова, Христо Инджов, Георги Тотков

Автоматизирано генериране на тестови въпроси, оценяващи знания по таксономията на Блум

14:35     Ваня Ангелова-Сивакова, Георги Тотков, Светослав Енков

Електронна терапия и корекция на заекването

14:45     Светослав Енков, Самуил Господинов, Валентина Кирева, Георги Тотков

Е-обучение за лица със специални образователни потребности

14:55     Христо Лесев

Фотореалистична компютърна графика в обучението по информатика

 

15:05 - 15:30      Кафе - пауза

15:30 - 16:30 (председател: Коста Гъров)

15:30     Юри Хоптериев, Биляна Блажева, Гергана Комитова

За използване на ИТ при организирането на научни конференции

15:40     Елена Сомова, Георги Врагов, Георги Тотков

Към регионален агрегатор на цифровизирани културно-исторически обекти

15:50     Елена Сомова, Благовеста Йорданова, Константин Стоянов

Експериментална 3D-виртуална разходка на Етнографския музей в Пловдив

16:00     Мариян Илиев, Павел Певичаров

Модел за електронно обучение по математика за инженери

16:10     Екатерина Дикова, Даниела Атанасова

АТHENA в помощ на съвременното университетско образование

16:20     Шинка Стоева- Маринова

Използване на информационни технологии при обучение в семинарни занятия по правна информатика

16:30 - 17:30       Обща дискусия - водещ Георги Тотков

 

28 май 2010 г., петък

(ден, посветен предимно на средното образование)

 

9:30 - 10:50 (председател: Антон Илиев)

9:30        Евгения Сендова, Елиза Стефанова, Николина Николова, Евгения Ковачева, Павел Бойчев

Да предизвикаме ограниченията вместо да ограничим предизвикателствата в обучението по ИТ

9:45        Теодоси Теодосиев

Стилът на програмата като средство за избягване на грешки

10:00     Коста Андреев Гъров

Задачите в обучението по информатика и информационни технологии

10:15     Сава Гроздев, Тони Чехларова, Тодорка Терзиева

За необходимостта от развитие на алгоритмично мислене в обучението по информатика

10:30     Ивайло Старибратов

Компютърът - новият администратор в образованието

10:40     Ивайло Старибратов

Интернет мрежата и образованието

10:50 - 11:10      Кафе - пауза

11:10 - 12:30 (председател: Асен Рахнев)

11:10     Тони Чехларова

Изследвания в обучението по математика чрез симулиране с динамичен софтуер

11:20     Коста Гъров, Генчо Стоицов

Компютърни комуникации и мястото им в учебния план

11:30     Коста Гъров, Генчо Стоицов

Темата за относителния OSI стандарт в профилираната подготовка по информационни технологии

11:40     Тодорка Терзиева

За усвояването на алгоритми в обучението по програмиране

11:50     Тодорка Глушкова

Някои идеи за използване на интервална темпорална логика и политики в система за електронно обучение

12:00     Стефка Анева

Система от базови задачи за изучаване на събитийно програмиране чрез средата Visual C# в средното училище

12:10     Лиляна Русенова

Приложение на интерактивни методи на обучение при осъществяване на междупредметни връзки

12:20     Гинка Колева

Иновации в обучението по информационни технологии

12:30 - 13:30      Обедна почивка

13:30 - 15:00 (председател: Теодосий Теодосиев)

13:30     Стефка Караколева

Българска група на потребителите на програмна издателска система LaTeX

13:40     Бойко Банчев

Преподаването на информатика: специфика и алтернативи

13:50     Георги Врагов, Милена Станева, Росица Овчарова

Приложение на социалните медии в образованието

14:00     Йорданка Горчева

Математическо моделиране на избори за студенти от бакалавърска степен

14:10     Евгения Ангелова, Радослав Радев   

Апостериорен анализ на дидактически тест чрез специализиран софтуер

14:20     Иван Ангелов

Експериментално оценяване на приложимостта на радиални карти за визуализация и навигация в структурирана информация и знания

14:30     Асен Рахнев, Мая Стоева

Принципи и технологии за изграждане на потребителски интерфейс за уеб и десктоп приложения

14:40     Иван Ангелов, Асен Рахнев

Многоезичен уеб-базиран редактор за описание на семантично структурирани знания и информация

14:50     Кирчо Атанасов

Състояние и проблеми на изучаването на предметите информатика и информационни технологии в средните училища

15:00 - 15:15      Кафе - пауза

15:15 - 16:15       Дискусия по проблемите на средното образование
Водещи:   Кирчо Атанасов и  Коста Гъров