English

Девета Национална конференция
„Образованието и изследванията в информационното общество” -
Пловдив, 26 - 27 май 2016 г.

Асоциация „Развитие на информационното общество”, Институтът по математика и информатика при БАН и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” ви канят да участвате с доклади, съдържащи оригинални разработки в областта на образованието и изследванията за развитие на информационното общество.

Изисквания за докладите

Авторите трябва да се регистрират в системата за научни конференции - www.easychair.org и да поставят доклада си в нея - https://easychair.org/conferences/?conf=eris2016.

Приемат се доклади с обем до 10 страници А5, форматирани според изискванията, посочени в шаблона template.doc. Всички доклади ще бъдат рецензирани от членовете на Програмния комитет, като приетите ще се публикуват в сборника на конференцията.