English

Изисквания за докладите

Приемат се доклади с обем до 10 страници А5, форматирани според изискванията, посочени в шаблона: template.doc. Всички доклади ще бъдат рецензирани от Програмния комитет, като приетите ще се публикуват в сборника на конференцията.

Работни езици: български и английски.